ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει δια περιφοράς τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης | Δείτε τα θέματα


Σας προσκαλούμε την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:
 1. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού, για τον συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 49.989,36 €
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για παροχή υπηρεσίας βασικού μελετητή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.033,57 € με Φ.Π.Α
 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 23-7-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρίπολης,  να ενεργήσει σχετικά με την μεταγραφή των ΦΕΚ 370/ΑΑΠ/2013 &  ΦΕΚ 387Δ/17-7-2020 τα οποία αφορούν συντέλεση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας εντός του Ο.Τ. 138β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης
 2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 21035/12-8-2020 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, σχετικά με την  υπ’ αριθ. Α123/2020  απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)
 3. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 21036/12-8-2020 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α122/2020  απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)
 4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 5. Βράβευση αθλητή
 6. Αποδοχή δωρεάς
 7. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »