ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης | Θέματα συνεδρίασης


Σας προσκαλούμε την 12η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων:

α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020),
β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,
γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ   
δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:


  • 1. Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου», προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
  • 2. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης».
  • 3. Έγκριση πρακτικών ανοικτού , φανερού , πλειοδοτικού κ προφορικού διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ. ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης
  • 4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», ποσού €4.377,08.
  • 5. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
  • 6. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Νέων Βλαχοκερασιάς.
  • 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 79368).
  • 8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 79516).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                            


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »