ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στη Περιφέρεια | Δείτε τη προκήρυξη


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη. 
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω σύνδεσμο:
« PREV
NEXT »