ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Ενισχύεται ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής σε δήμους και Περιφέρειες | Δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και ένταξης έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα


Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης -η ισχύς του οποίου είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020- στην Οικονομική Επιτροπή δίνεται η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και ένταξης έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ).

Όπως σημειώνεται, ειδικότερα “αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής”.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με την σχετική πρόβλεψη:

ΦΕΚ
« PREV
NEXT »