ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Τρίπολης | Διαγωνισμός για ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασιάς


Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α», με προϋπολογισμό μελέτης 241.800,00 €.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 241.800,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 20-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 15-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και
από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
(τηλ. 2713 – 600442) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
« PREV
NEXT »