ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

«Δια περιφοράς» συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας | Θέματα


Συνεδριάζει «δια περιφοράς» τη Δευτέρα 24 Ατγούστου 2020 από τις 11:00 έως και 13:00 το Δημοτικό Συμβουλίο Νότιας Κυνουρίας.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, και τις εγκυκλίους α) ΥΠΕΣ: 163/33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), γ) 40/20930/30-3-2020 (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Με την παρούσα, προσκαλείσθε στην (13/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, την (24η) Αυγούστου (2020), ημέρα Δευτέρα, κατά την οποία θα διεξαχθεί η δια περιφοράς λήψη αποφάσεων (κατά τις ώρες 11:00 και 13:00) επί των παρακάτω θεμάτων.

Θέμα 1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση ΚΑ Εξόδων που αφορούν προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, συνολικού ποσού 12.135,50€, με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 30-7326.002 με τίτλο «Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Λεωνιδίου» και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
 (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 30-6262.037 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης και διευθέτησης δημοτικών ακινήτων Τυρού» ποσού 12.000,00€, με μείωση α) του ΚΑ Εξόδων 30-6262.021 με τίτλο «Καθαρισμοί αποχωματώσεις περιβάλλοντος χώρων δημοτικών ακινήτων ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (4.000,00)€ και β) του ΚΑ Εξόδων 30-6262.026 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών από δρόμους ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (8.000,00)€.
(Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Τα μέλη αποστέλλουν τη ψήφο τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (sliakas@notiakynouria.gov.gr) ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (τηλ: 6937010064) ή μέσω τηλεομοιότυπου (fax 2757360214) ή μέσω φυσικής παρουσίας στο γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος
« PREV
NEXT »