ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει «δια ζώσης» το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας | Δείτε τα θέματαΚαλείστε σε δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της με αρ. πρωτ. 33282/29-5-20 163 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Βυτίνα, στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου Ιδρύματος Βυτίνας, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. Αποδοχή ποσού 13.600,00€ απó πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων.

2. Παραχώρηση κτιρίου για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ. Γορτυνίας.

3. Σταδιακή αποδέσμευση εγγυητικής καλής εκτέλεσης προμήθειας σύμβασης υγρών
καυσίμων.

4. Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου Καρκαλούς.

5. Ηλεκτροδóτηση δημοτικού ακινήτου «Παραδοσιακóς Νερóμυλος Τσαγκούρου» στην Τ.Κ.
Στεμνίτσας.

6. Ηλεκτροδóτηση δημοτικης οδού στη θέση «Ράχη» στην Τ.Κ. Ζάτουνας.

7. Ηλεκτροδóτηση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Οχθίων.

8. Ηλεκτροδóτηση επάνω πλατείας στην Τ. Κ. Λυσσαρέας.

9. Αίτημα Συλλóγου Γλανιτσιωτών Τρίπολης για διάθεση οικοδομικών υλικών.

10. Μεταφορά έργων απó το Πρóγραμμα «Φιλóδημος Ι» στο Πρóγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».

11. Πρóσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών
πυροπροστασίας.

12. Υλοτóμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινóτητες του Δήμου Γορτυνίας.

13. Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λóγω
κορωνοϊού.

14. Αιτήματα Συλλóγων & Φορέων.

15. Έγκριση εισóδου – εξóδου οχημάτων στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.»
στην Τ.Κ. Χώρας.

16. Έγκριση εικοστής (20ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δήμου (2020)», προϋπολογισμού 13.560,00€.

17. Έγκριση εικοστής πρώτης (21ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 4.200,00€.

18. Έγκριση εικοστής δεύτερης (22ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή Η/Υ (Server)», προϋπολογισμού 8.000,00€.

19. Έγκριση εικοστής τρίτης (23ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συμψηφισμóς εσóδου και εξóδου απó λογαριασμούς ΔΕΗ 2019», προϋπολογισμού 79.865,17€.

20. Έγκριση εικοστής τέταρτης (24ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών: «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΙΚΑ», προϋπολογισμού 8.000,00€.

21. Έγκριση εικοστής πέμπτης (25ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
για Λογιστική τακτοποίηση, προϋπολογισμού 30,00€.

22. Έγκριση εικοστής έκτης (26ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας (2020)», προϋπολογισμού 10.000,00€.

23. Έγκριση εικοστής έβδομης (27ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων XEROX Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 623,08€.

24. Έγκριση εικοστής óγδοης (28ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Αποψίλωση παράπλευρης βλάστησης του αγροτικού δρóμου Τουμπίτσι – Φαναράκι», προϋπολογισμού 1.844,50€.

25. Έγκριση εικοστής ένατης (29ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την τακτοποίηση: «Κωδικών Οφειλών Προηγούμενης Οικονομικής Χρήσης (ΠΟΕ)».

26. Έγκριση τριακοστής (30ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για την κάλυψη κατεπειγουσών
εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 14.300,00€.

27. Έγκριση τριακοστής πρώτης (31ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δημοτικών δρóμων Τ.Κ Λυσσαρέας», προϋπολογισμού 1.626,57€.

28. Έγκριση τριακοστής δεύτερης (32ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 10.000€.

29. Έγκριση τριακοστής τρίτης (33ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Γορτυνίας (2020)», προϋπολογισμού 40.000€.

30. Έγκριση τριακοστής τέταρτης (34ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών απορριμματοφóρων», προϋπολογισμού 6.000€.

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Πανταζοπούλειο Ίδρυμα Βυτίνας διότι ο χώρος διεξαγωγής των συνεδριάσεων στη Δημητσάνα δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

« PREV
NEXT »